Mersin Escort Konya Escort izmir escort

En Önemli Nihilizm Temsilcileri Kimlerdir?

21.06.2022
15

Nihilizm, dünyanın anlam veya amaçtan yoksun olduğuna dair felsefi bir inançtır. Bu yazımızda bu düşünceyi benimsemiş nihilizm temsilcilerinin kimler olduğunu, nihilizmin özelliklerini açıklamaya çalışacağız.

Nihilizm Nedir Felsefe?

Nihilizm ne demek?: İster dini, ister siyasi veya sosyal olsun, her türlü inancı, ilkeyi veya dogmayı reddeden felsefi düşünce akımıdır. Kelime, Latince nihil yani ‘hiçbir şey‘ kelimesinden gelir ve ‘doktrin’ ya da ‘sistem’ anlamına gelen -izm son ekiyle biter.

Nihilizm, varoluşun anlamsız olduğunu düşünen felsefi akımlar arasında yer alır. Varoluşa anlam veya amaç kazandıran doğaüstü bir varlık olmadığını savunur. Dolayısıyla yaşamın da bir anlamı yoktur. Çünkü doğrulanabilir bir açıklaması yoktur.

Bu anlamda nihilizm; kültürel değerlerin, geleneklerin ve inançların derin bir eleştirisini içerir.

Nihilizm ve Din

Nihilizm, hiçbir şeyin var olmadığını ve anlam ya da amacın bir yanılsama olduğunu savunan bir felsefi görüştür. Öte yandan din, bir tanrının ya da tanrıların varlığına ya da yokluğuna dair inançlar sistemidir.

Peki nihilizm ile din arasındaki fark nedir? Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre “nihilizm” “varoluşun nesnel bir değeri ya da anlamı olmadığı doktrini”, “din” ise “bir tanrının ya da tanrıların varlığına ve insanların onlara itaat etme görevine olan inançtır”. Yani temelde nihilizm, dünyada hiçbir değer ya da anlam olmadığını savunan felsefi bir pozisyon iken, din daha yüksek bir gücün varlığına dair inanı kabul eder.

Nihilist İnsan Nedir?

Nihilist bir kişi hayatın anlamsız olduğuna ve yaşamanın bir anlamı olmadığına inanan kişidir. Bu tür kişiler genellikle depresyondadır ve hatta intihara teşebbüs edebilirler. Bazı insanlar sevdikleri birinin ölümü gibi büyük bir yaşam olayı yaşadıktan sonra nihilist olabilirler. Diğerleri ise hayata karşı her zaman bu bakış açısına sahip olmuş olabilir.

Nihilizmin Kökeni

Nihilizmin kökeni antik Yunan’da Kinik (Cynic) okulunda bulunabilir. Ancak 19. yüzyılda Rusya’da özellikle genç entelektüel kesim arasında popüler hale gelmiştir. Büyük nihilist filozoflar olarak Friedrich Nietzsche ve Martin Heidegger’i görebiliriz.

Kinik Okul

Kinik okul MÖ 4. yüzyılda Aristides tarafından kurulmuştur. Ancak en popüler filozofu Diogenes’tir. Kinikler nihilizmle ilişkilendirilir çünkü kurulu düzene karşıdırlar. Gelenekleri, görenekleri, yasaları, normları ve kurumları eleştirirler. Onlara göre, bunlar insan için bir esareti temsil etmektedir.

Nihilizmin Yaygınlaşması

Nihilizmin öncüleri Kinik okulunda bulunsa da terim Rus yazar Ivan Turgenev tarafından tanınmıştır. 1862 tarihli Babalar ve Oğullar adlı eserinde, o dönemde genç Rusların ebeveynlerinin kuşağını çevreleriyle ilişkilerindeki ikiyüzlülükleri nedeniyle nasıl eleştirdiklerini anlatır. Bu gençler yerleşik normları, ahlakı ve değerleri sorgularlar.

Ancak terim, Friedrich Heinrich Jacobi‘nin 18. yüzyılın sonunda (1799) filozof Fichte’ye gönderdiği ve Immanuel Kant’ın fikirlerini eleştirmek için kullandığı bir mektuptan gelmektedir.

Uzun vadede “nihilist” terimi, geleneksel düzene karşı çıkarak “hiçbir şeye inanmamakla” suçlanan genç ve radikal kuşaklar için bir aşağılama ve hakarete dönüşecekti.

Nihilizmin kurucusu kimdir?

Nihilizmin kurucuları, Yunanistan’da M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısında Antisthenes tarafından kurulan ve en büyük temsilcisi Diogenes olan Kinik Okul’da bulunabilir.

Nihilizmin Özellikleri

Nihilizmin Özellikleri
Nihilizmin Özellikleri – Nihilizm Temsilcileri

Nihilizmin en önemli özellikleri şunlardır:

 • Nihilizm kelimesi Latince “hiçbir şey” anlamına gelen nihil kelimesinden türemiştir.
 • İnsanın kendini içinde bulduğu ve onu hiçlikle saçmalığın farkındalığına götüren inanç eksikliğini gösterir.
 • Nihilizm, mutlak hiçliği benimseyen birkaç felsefe dalından biridir.
 • Nihilistler için bir şeyin var olmaması başka bir şeyin var olmasını gerektirmez.
 • Kiliseye karşı eleştiriyi derinden savunur.
 • Tüketimciliğe karşı çıkar.
 • Her türlü dogmayı reddeder.
 • Bir unsurun varlığına ilişkin üstün, nesnel veya deterministik bir anlam ifade eden her şeyi reddeder.

Nihilizm Temsilcileri

Nihilizm Temsilcileri
Nihilizm Temsilcileri

Başlıca Nihilizm temsilcileri şunlardır:

 • Friedrich Heinrich Jacobi
 • Friedrich Nietzsche
 • Martin Heidegger
 • Dimitri Pisarev
 • Nikolai Dobrolyubov
 • Nikolay Çernişevski
 • Neyzen Tevfik
 • Ludwig Andreas Feuerbach
 • Henry Thomas Buckle
 • Max Stirner
 • Albert Camus
 • Arthur Schopenhauer
 • Jean-Paul Sartre
 • Herbert Spencer
 1. Friedrich Jacobi (1743-1819): Nihilizm terimini ilk kullanan kişi Friedrich Jacobi’dir. Bunu rasyonalizmle ve tüm rasyonalizmin nasıl nihilist hale geleceğiyle eş tutmuştur. Jacobi bunun Tanrı kavramına aykırı olduğunu düşünüyordu.
 1. Ivan Turgenev (1818-1883): Rus nihilizmi, 1860-1917 yılları arasında ülkedeki kültürel bir hareket nedeniyle Rusya’da siyasi nihilizmin bir biçimi haline geldi. Rus nihilizm temsilcilerinden Ivan Turgenev, 1862’de yayınladığı Babalar ve Oğullar romanında nihilizme atıfta bulunmuştur. Kitabın ana karakteri Yevgeny Bazarov, nihilist olduğunu ve tüm toplumsal normlardan uzak durduğunu belirtir. Babalar ve Oğullar, kitabın konularıyla ilgili olan nihilistlerden oluşan bir hareket yarattı.
 2. Friedrich Nietzsche (1844-1900): On dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir Alman filozof olan Friedrich Nietzsche, nihilizmi ve nihilist eğilimleri Batı kültürüyle ilişkilendirmiştir. Nihilizme bakış açısı, nihilizmin insanoğlunun doğasında var olan her türlü anlamı ortadan kaldırdığı yönündedir. Çalışmalarında sıklıkla Hıristiyanlığı ve ahlaki nihilizmle ilgili sorunları tartışmıştır.

Nihilizm Neyi Savunur?

Nihilizmin organize bir bütün olarak tek bir doktrini olmasa da, genel olarak şunları savunur;

 • Varoluş yararsızdır. Bir nihilist, değerlere veya inançlara sahip olmanın hiçbir amacı olmadığına inanır çünkü var olan her şey temelsizdir.
 • Gerçek diye bir şey yoktur. Hakikat de dahil olmak üzere her şey temelsiz ve yararsızdır. Dolayısıyla ne kendi iyiliğiniz ne de başkalarının iyiliği için ahlaki ilkeleri savunmanız için hiçbir neden yoktur.
 • Her şey anlamsızdır. Aktif nihilizm, hiçbir şey olmadığından ve yaptığımız hiçbir şeyin önemi olmadığından, hayatın anlamı da dahil olmak üzere her şeyin anlamsız olduğunu söyler.

Nihilizm Epistemolojisine Göre Bilginin Özellikleri

Nihilizm genellikle umutsuzluk, olumsuzluk ve genel bir umut eksikliği ile ilişkilendirilir. Bununla birlikte, nihilizmin epistemolojisinde görülebilecek daha olumlu bir yanı da vardır. Nihilizm bilginin mümkün olmadığını ya da en azından kesin olmadığını savunur. Bu olumsuz bir görüş gibi görünebilir, ancak aslında bazı çok olumlu sonuçları vardır.

Yeni başlayanlar için, bu hiçbir zaman hiçbir şeyi kesin olarak bilemeyeceğimiz anlamına gelir. Bu kötü bir şey gibi görünebilir, ancak aslında bazı çok olumlu sonuçları vardır. Hiçbir şeyden asla kesin olarak emin olamayacağımız anlamına gelir ki bu da hayata karşı daha alçakgönüllü ve açık fikirli bir yaklaşıma yol açabilir. Aynı zamanda kendi inançlarımızdan da asla kesin olarak emin olamayacağımız anlamına gelir ki bu da başkalarına karşı daha hoşgörülü ve toleranslı bir tutum takınmamıza yol açabilir.

Genel olarak, nihilizm epistemolojisinin bazı çok olumlu sonuçları vardır. Hayata karşı daha alçakgönüllü ve açık fikirli bir yaklaşıma yol açabilir ve başkalarına karşı daha hoşgörülü ve kabullenici bir tutuma yol açabilir.

Nihilizm Türleri

Nihilizm Türleri
Nihilizm Türleri – Nihilizm temsilcileri

Friedrich Nietzsche nihilizmde varoluşun anlamsızlığını kabul etmeye yönelik iki karşıt tutum olduğunu öne sürmüştür: Aktif ve Pasif Nihilizm.

Pozitif nihilizm olarak da adlandırılan Aktif Nihilizm, başta Tanrı inancı olmak üzere varoluşa anlam kazandıran tüm geleneksel değerlerin yok edilmesini ve bunların yerine tarihte yeni bir anın, yeni bir ahlakın ve yeni bir insanın ortaya çıkışını başlatacak başka değerlerin yerleştirilmesini öneren nihilizmdir.

Negatif ya da Pasif nihilizm ise Tanrı’nın ölümü ve bunun yarattığı anlam krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Bu anlamda pasif nihilizm kendini umutsuzluk, eylemsizlik ve yaşama arzusundan vazgeçme gibi tutumlarda gösterir. Çünkü o zamana kadar kendisine anlam katan doğaüstü bir varlığa sahip olan yaşam artık sürdürülemez, boş ve anlamsız hale gelmiştir.

Felsefi Nihilizm

Felsefede Nihilizm, iki büyük Alman filozofun çalışmalarıyla bağlantılıdır: Friedrich Nietzsche ve Martin Heidegger.

İlki bu kavramı Hristiyanlığı tanımlamak için kullanmıştır. Nietzsche, Hristiyan dininin nihilist olduğunu, sıradan, günlük yaşamda anlam bulmayı reddettiğini, ölümlülük ve acıdan arınmış bir öte dünya hayalini tercih ettiğini açıklar. Nietzsche bu boşluğu “Tanrı’nın ölümü” olarak adlandırmıştır.

Heidegger ise bunu “varlığın kendisinden geriye hiçbir şeyin kalmadığı” durum olarak tanımlamıştır. Zira bu doktrin varlığın salt bir değere indirgenmesinden ibaretti. Üç ilkeye dayanan bir hareket olduğu varsayılmaktadır:

 • Mevcut tüm değerlerin olumsuzlanması
 • Bu ilk olumsuzlamanın kendini onaylaması
 • Yeni bir başlangıç noktasının inşası

Siyasi Nihilizm

Bu metodoloji, hiç kimsenin herhangi bir siyasi görüşe sahip olmaması ve bunun yerine tüm siyasi kurumları yıkmaya çalışması gerektiğini belirtir.

Varoluşsal Nihilizm

Hayatın hiçbir anlamı olmadığı görüşü hakimdir. Her yerde, her noktada herkesin evren için hiçbir değeri yoktur. Varoluşçu nihilizm, varoluşçuluk olarak adlandırılan felsefe dalıyla örtüşmektedir.

Etik Nihilizm

Etik nihilizmi kendi ahlak felsefesi olarak gören bir kişi hiçbir etiğin olmadığına inanır. Dolayısıyla, kendilerini ya da bir başkasını herhangi bir etik standarda tabi tutmak için hiçbir neden yoktur.

Epistemolojik Nihilizm

Bu nihilizm biçimi, bilginin geçerliliğini sorgulayan bir şüphecinin düşüncesinin bir adım ötesine geçer. Bu durumda nihilizm, bilginin var olmadığını ifade eder. Alternatif olarak, evrende bilgi varsa bile biz ona ulaşamayız. Dolayısıyla hiç var olmasa da olur.

Nihilistler tanrıya inanır mı?

Nihilistler Tanrı’nın varlığını, iradenin kesin özgürlüğünü, mutlak bilginin imkânını reddederler.

Nihilistlerin hepsi ateist midir?

Ateizm nihilizmle yakın ilişkilidir. Ateizmin zorunlu olarak nihilizme yol açtığı iddia edilir. Çünkü ateizm zorunlu olarak materyalizm, bilimsellik, etik görecelilik ve intihar duygularına yol açması gereken bir umutsuzluk duygusu ile sonuçlanır. Bunların hepsi nihilist felsefelerin de temel özellikleri olma eğilimindedir.

Nihilizm Eserleri

 • Babalar ve Oğullar, Ivan Turgenev
 • Karamazov Kardeşler, Dostoyevski
 • Niteliksiz Adam, Robert Musil
 • Dava, Franz Kafka
 • Varlık ve Hiçlik, Jean-Paul Sartre

Nihilizm ve Ateizm Farkları

Nihilizm ve ateizm birbirinden çok farklı iki şeydir. Nihilizm, hiçbir şeyin özünde bir anlam ya da değer taşımadığı inancıdır. Ateizm ise basitçe herhangi bir tanrıya inanmamaktır.

Nihilizm genellikle olumsuz bir felsefe olarak görülür çünkü umutsuzluk hissine yol açabilir. Eğer hiçbir şeyin anlamı ya da değeri yoksa, o zaman yaşamanın ne anlamı var? Herhangi bir şey yapmanın anlamı nedir?

Öte yandan ateizm çok daha olumludur. Ateistler insanların yaşamda kendi anlam ve değerlerini yaratabileceklerine inanırlar. Hayatlarımızı uygun gördüğümüz şekilde yaşayabilir ve yaptığımız şeylerde değer bulabiliriz.

Ateizm ayrıca kanıtlarla desteklenme avantajına da sahiptir. Herhangi bir tanrının varlığına dair hiçbir kanıt yoktur. Bu nedenle ateist pozisyon çok daha rasyoneldir.

Nihilizm yaşaması zor bir felsefe olabilir, ancak cazibesi de vardır. Bazı insanlar için hayatın nihai olarak anlamsız olduğu fikri özgürleştirici olabilir. Bizi bir başkasının standartlarına veya beklentilerine göre yaşamak zorunda olmanın baskısından kurtarabilir.

Sonuç olarak neye inandıklarına karar vermek her bireye kalmıştır. Doğru ya da yanlış bir cevap yoktur.

Kaynakça:

Nihilizm Temsilcileri Kimlerdir” başlıklı yazımıza benzer içerikler için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bu site Reisci tarafından yönetilmektedir, beni Turkhacks üzerinden de takip etmeyi unutmayın.
escort izmir Manavgat Escort