Mersin Escort Konya Escort izmir escort mersin escort

Sanayi Devrimi Nedenleri ve Sonuçları (1760-1840)

29.05.2022
25

Günümüz teknolojisinin en önemli sıçrama tahtası Sanayi Devrimi nedenleri ve sonuçları nelerdir? Bu yazımızda bu konular üzerinde durmuş olacağız.

Sanayi Devrimi, 18. ve 19. yüzyıllarda dünyanın makine kullanımında eşi benzeri görülmemiş bir büyümeye tanık olduğu bir zaman dilimiydi. Bu durum fabrikaların kurulmasına, seri üretime ve kitlesel istihdama yol açmıştır. Bu devrim, insanların yaşama ve çalışma biçimlerini önemli ölçüde değiştirmiştir.

Sanayi Devrimi Nedir?

18. yüzyılın ikinci yarısı, İngiltere’de Sanayi Devrimi olarak bildiğimiz ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılacak olan, el işçiliğinden makinelere ve atölyelerden fabrikalara geçişle birlikte çalışma sistemlerinin ve yapısının köklü bir dönüşümünü içeren sürecin başlangıcına tanıklık etmiştir.

Bu devrim, Neolitik devrimden sonraki en büyük devrimdir. Sadece işte değil, aynı zamanda zihniyette ve bir bütün olarak toplumda da topyekûn bir değişim anlamına gelmektedir. Köylüler tarlalarını terk etmiş, çeşitli alanlarda mühendisler gibi uzmanlaşmış insanlar ortaya çıkmıştır.

Sanayi Devrimi Nedenleri

Sanayi Devrimi Ne Zaman Başladı?

Sanayi Devrimi, James Watt‘ın buhar makinesini icat etmesiyle İngiltere’de başlamıştır. Sanayi Devrimi Büyük Britanya’yı tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüştürmüş, ekonomik büyümeye ve Britanya İmparatorluğu’nun yükselişine yol açmıştır.

Sanayi Devrimi Nedenleri

Sanayileşme sürecinin kökeninde yer alan çeşitli faktörler arasında üçü madde önem kazanmaktadır. Avrupa’daki Ticaret Devrimi, sermaye birikimi ve teknolojik ilerlemelerin (makinelerin) ortaya çıkışı. Sanayi Devrimi’nin gelişmesinin en önemli nedeni, 18. yüzyılda endüstriyel üretim tekniklerinde devrim yaratan buhar makinelerinin, mekanik dokuma tezgahının ve iplik eğirme makinelerinin ortaya çıkmasıdır. O andan itibaren imalat sanayinin yükselişi gerçekleşti. Birinci Sanayi Devrimi önce İngiltere’de gelişti ve daha sonra dünyanın geri kalanına yayıldı.

Sanayi Devrimi nedenleri arasında şunlar gösterilebilir;

İngiltere’deki Siyasi İstikrar

İngiltere'deki Siyasi İstikrar
İngiltere’deki Siyasi İstikrar – Sanayi Devrimi Nedenleri

İngiltere’ye diğer komşu ülkelerden önce ekonomik olarak gelişme imkanı veren temel koşullardan biri siyasi istikrarıydı. İngiltere parlamenter monarşi ile yönetiliyordu. Devletin kararları parlamentoda alınıyordu ve bu da vatandaşlar için daha fazla özgürlük anlamına geliyordu.

Çeşitli şirketler kurulduğunda, parlamento sadece çalışma hakkı ve kaynakların kullanımına ilişkin imtiyazları düzenlemişti. Çalışanların hakları ile ilgilenmemişti. Bu da patronların kârlarını arttırarak özgürce hareket etmelerine olanak sağladı.

Sosyal Refah Alanı

Sosyal Refah Alanı
Sosyal Refah Alanı – Sanayi Devrimi Nedenleri

Avrupa ülkeleri hem kendi içlerinde hem de aralarında sürekli savaşlar ve iç isyanlar yaşadı. Sanayi Devrimi başladığında, İngiltere Fransa ile çatışma halindeydi ancak bu savaş İngiliz topraklarında yapılmadı. Bu durum İngiltere’ye yeni fikirler geliştirme, değişim yaratma ve sanayileşme çabalarını destekleme alanı sağladı.

Sınırlarının dışındaki savaş, işadamlarının, çiftçilerin ve işçilerin üretmesi gereken silah, üniforma ve malzeme gibi gerekli kalemlerin üretimini de gerektiriyordu.

Finansal Uygunluk

Finansal Uygunluk
Finansal Uygunluk – Sanayi Devrimi Nedenleri

Sanayi devrimi nedenleri arasında finans önemli bir yer tuttu. İngiltere’nin diğer topraklar üzerindeki sömürge yönetiminin bir sonucu olarak, sermayeyi yatırım için kullanmasını sağlayan büyük bir ekonomik likiditeye sahipti. Ekonomik gücü, girişimcilere kredi sağlayan organize bankaların ortaya çıkmasını sağladı.

Hammaddeye Erişim

Hammaddeye Erişim
Hammaddeye Erişim – Sanayi Devrimi Nedenleri

İngiltere kolonilerden pamuk, kömür gibi hammaddeler konusunda da büyük kaynaklar elde etti. Bu maddeler işlendikten sonra satılmak üzere kolonilere geri gönderildi.

İnsan Gücü

Sanayi Devrimi Nedenleri
Sanayi Devrimi Nedenleri

Kırsal kesimdeki işgücü durumu değişmişti. Köylülerin artık işleyecek toprakları yoktu. Komünal ve kalıtsal toprakları ellerinden alınmıştı. Toprak sahipleri üçüncü şahısların topraklarını kullanmasını engellemek için sınırlar koymuşlardı. Dahası, hala toprak sahipleri için çalışanlara emekleri karşılığında çok az ödeme yapılıyordu. Bu nedenle, tarım işçileri çıkrık gibi ilkel makinelerle yaptıkları tekstil işine yöneldi.

İlk tekstil fabrikaları açıldığında, tüm işçi kitlesi artık çalışacak tarlası olmayan bu tarım işçilerinden alındı.

Toprakların Terk Edilmesi

Toprakların Terk Edilmesi
Toprakların Terk Edilmesi – Sanayi Devrimi Nedenleri

Toprak sahipleri, köylülerin geride bıraktığı toprağın tüm kontrolünü ele geçirmişti. Aynı zamanda, geleneksel ekim sisteminin yerini, ürün rotasyonunun sığırlara da bakılmasına izin verdiği Norfolk sistemi aldı. Bu da çiftçilerin dönemsel olarak daha az iş yapması anlamına geliyordu. Bu değişiklikler, işçilerin kırsal kesimden tekstil endüstrisine göç etmesine yol açtı.

İşçi Göçü

İşçi Göçü
İşçi Göçü – Sanayi Devrimi Nedenleri

Kırsal kesimden gelen işçiler tekstil bölgesine göç ederek evlerinde iplik ve kumaş üretimine başladılar. İlk tekstil fabrikalarının ortaya çıkmasıyla birlikte, işçiler kırsal kesimden şehirlerde bulunan fabrikalara göç etmişti.

Tekstil Endüstrisinin Gelişimi

Tekstil Endüstrisinin Gelişimi
Tekstil Endüstrisinin Gelişimi – Sanayi Devrimi Nedenleri

İlk tekstil fabrikaları ekonomik ve üretim patlamasına yol açmış. Bu da ürünlere olan talebi karşılamak için daha fazla fabrika ve daha fazla üretim gerektirmişti. Nihayetinde bu durum sanayinin büyümesine yol açtı.

Tekstil fabrikaları İngiliz toplumuna teknolojik ve gelişimsel bir ivme kazandırdı. Çünkü giderek daha fazla işçi iş aramak için kırsal kesimden şehre göç etti ve girişimciler üretimden büyük kârlar elde etti.

Tekstil fabrikaları ve onların sürekli yenilikleri, Sanayi Devrimi’nin gelişiminde temel bir faktör olmuştur.

Diğer Sanayi Devrimi nedenleri şu şekildedir:

  • Teknolojik gelişmelerle birlikte buhar makinesi gibi araçların kullanılması,
  • Bankacılık, sigortacılık ve girişimciliğin artması ile ticaret hukukundaki gelişmeler sayesinde sanayi yatırımlarının artması.

Sanayi Devriminin Sonuçları

Sosyal, kişisel, ekonomik ve çevresel olmak üzere Sanayi Devriminin sonuçları arasında bazıları şunlardır:

Nüfus Artışı

Sanayi devriminden önce İngiltere halkının yaşam standardı çok düşüktü. Ayrıca hastalık, kıtlık ve kötü sağlık koşulları nedeniyle yüksek bir ölüm oranı vardı. Toplum daha gelişmiş bir toplum haline geldikçe, sokaklardaki ve şehirlerdeki temizlik sistemi giderek iyileştirildi ve böylece yaşam koşulları iyileştirildi. Aynı zamanda, bölge sakinlerine aşı uygulanarak hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin önüne geçildi ve böylece ölüm oranı azaltıldı.

Kırsal Göç

Başlangıçta bir neden olan, örneğin işçilerin kırsal kesimden tekstil alanına göçü, aynı sürecin bir sonucu haline geldi. Kırsal kesimden gelenler, fabrikalarda iş bulabilmek için kitleler halinde şehirlere göç etti.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Sürekli endüstriyel üretim, daha fazla üretime yol açan sürekli artan talep anlamına geliyordu. Bu da fabrikalara ve devlete sürekli bir sermaye akışı sağlayarak gelişmiş ülkeler için büyük bir zenginlik yarattı.

Sanayileşme

Sanayi Devriminin Sonuçları
Sanayi Devrimi Sonuçları

Sanayi devriminin sonuçlarından biri de fazla sanayileşmesiydi. Bir zamanlar yalnızca tarıma adanmış olan ulusların çehresini tamamen değiştirerek sanayi ve teknolojik ilerlemelerle dolu yeni bir çehreye dönüştürdü. Bu özellikle daha sanayileşmiş ülkelerde yıllar içinde artmaya devam eden bir süreç hâline geldi.

Kapitalizm

Ekonomik kaynakların sürekli akışı ve bu sermayelerin girişimciler tarafından yönetilmesinin bir sonucu olarak, büyük miktarda parasal gelirin işletme sahiplerinin elinde olduğunu gösteren kapitalizm kavramı ortaya çıktı. Bu aynı zamanda, toprak ve fabrika sahiplerinin süreçten en çok faydalananları olduğu özel mülkiyet kavramına da ivme kazandırdı.

Kapitalizm, ürünlerin ithalatını kontrol etme ihtiyacını doğurduğundan ilk gümrük sistemleri ortaya çıktı.

Ürün satma ihtiyacı, gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelerden çok düşük fiyatlarla hammadde satın aldığı ve daha sonra onlara yüksek maliyetlerle sanayileşmiş ürünler sattığı yeni bir sömürgecilik biçimi olan yeni sömürgeciliğin yükselişine yol açtı.

Sosyal Sınıf Farkı

Kapitalizmle birlikte ekonominin iki toplumsal kesimi arasında da belirgin bir farklılaşma ortaya çıktı. Bunlar sanayi girişimcileri ya da burjuvazi ve işçiler ya da fabrika proletaryası.

Burjuvazi ekonomik kaynakları, endüstrileri yönetiyordu ve daha büyük kaynaklara erişimi olanların ayrıcalıklarıyla dolu sakin bir yaşam standardına sahipti.

Proletarya, fabrikalardaki maaşlı işçilerdi ve çalışma saatlerinin karşılığı olan ücretin ötesinde kaynaklara sahip değillerdi. Çok yoksullardı, kendi evlerini ya da yeterli yiyeceklerini karşılayamıyorlardı.

İşçi sınıfı, büyük şehirlerde aşırı kalabalık koşullarda, ilerlemek için yeterli kaynaklara sahip olmadan yaşıyordu.

İşçinin Sömürülmesi

18. yüzyıla gelindiğinde, işverenler yalnızca şirketlerinin verimlilik düzeyiyle ilgileniyor, sağlık yardımları ya da barınma olanakları bir yana, çalışanlarının çalışma koşullarını ya da çalışma saatlerini bile dikkate almıyorlardı.

İşverenler, haftanın 7 günü, günde 15 saat, son derece içler acısı ve güvensiz koşullarda çalışan erkekleri işe aldılar. Kadınlar ve çocuklar da birkaç saat daha az çalışmak ve erkeklerden çok daha az ücret almak üzere işe alındı.

Sanayi Devriminde İşçiler
İşçinin Sömürülmesi

19. yüzyıla gelindiğinde, bu çalışma koşulları büyük bir toplumsal huzursuzluğa neden olmaya başlamış ve sosyalizm ile komünizm de dahil olmak üzere, zenginliğin dengeli bir şekilde dağıtılmasına yönelik doktriner yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

İşçilerin çalışma ve yaşam koşullarına yönelik bu endişe “Sosyal Sorun” olarak bilinecektir. Çalışanları için daha iyi çalışma koşulları arayan sendikalar ortaya çıktı.

1891 yılında, işçilerin yaşadığı sosyal dramla karşı karşıya kalan Papa XIII. Leo, işçilerin onuruna, ihtiyaçlarına ve haklarına dikkat çeken Rerum Novarum ansiklopedisini yazdı.

Bilim, Teknoloji ve İktisadın Gelişimi

Sanayi devrimiyle birlikte tüm uluslar bilim ve teknolojiyi ilerletmeye ve ülkelerine endüstriyel kalkınma getirmeye çalıştılar. Bankalar, fabrika açmak isteyen yeni vizyonerlere kredi sağlayarak İngiliz örneğini takip etti. Bankaların yanı sıra ticaret odaları ve sigorta şirketleri de açıldı.

Makinelerin İhraç Edilmesi

Endüstrilerin açılmasına yönelik ilgi göz önüne alındığında, bu alan aynı zamanda uluslararası makine ticaretini de geliştirdi. Makine ihraç eden başlıca ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri olacaktı.

Ulaşım Kanalları

Kaynakların ve ürünlerin taşınması ihtiyacı göz önüne alındığında, demiryolu sistemi ülkelerin ve ulusların farklı kısımlarını birbirine bağlamak için başlatıldı. Karayolları ve demiryolları gibi ulaşım ağları yapıldı. Bu da ticaretin gelişmesine katkı sağladı. Hatta 18. yüzyılın sonunda, daha sonra Londra Metrosu olarak bilinen ilk yeraltı demiryolu sistemi geliştirilmişti.

Metropollerin Oluşması

Endüstriler arttıkça şehir nüfusu hızla arttı. Bu da daha fazla konut, köprü ve yol inşa etme ihtiyacını doğurdu. Bunun sonucunda bir milyondan fazla nüfusa sahip büyük metropoller ortaya çıktı.

Elbette bu durum, sıhhi koşulların iyileştirilmesi ihtiyacını doğurdu ve yeni bir atık toplama sistemi başlatıldı. Ölüler artık kiliselerin yanına gömülmüyordu. Şehirlerin dışında mezarlıklar kuruluyordu.

Bilimsel yeniliklerle birlikte tıp daha hızlı bir şekilde gelişti. Aşıların toplumda kullanılması hastalıklardan kaynaklanan ölümleri azaltmıştı.

Thomas Edison’un 1879’da akkor lambayı piyasaya sürmesiyle elektrikli aydınlatma şehirlere ulaşmıştı.

Rekabet Ortamının Ortaya Çıkışı

Sektörün ve ticaretin büyümesi nedeniyle rekabet ortamı ortaya çıktı. Bugün pazar rekabeti olarak bildiğimiz şey ve tabii ki tüketicinin dikkatini ve tercihini çekmeye çalışan reklamcılık gelişti.

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılda insanların ve toplumların yaşam biçimini tamamen değiştiren bir dönüşüm süreciydi. Bu, 14. yüzyıla kadar süren, tüm Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerini kucaklayan ve sonrasında Latin Amerika’da da yansımaları olan bir süreçti.

Sanayi Devrimi, endüstriler, üretim ve pazarlama sistemleri, ticari faaliyetler, teknolojik yenilikler ve hatta bugün içinde yaşadığımız siyasi ve ekonomik sistemler ile günümüz toplumunu oluşturdu.

Ülkelerin sosyal gerçekliğini, bazılarının gelişmişliğinin ve diğerlerinin az gelişmişliğinin nedenini anlamak için Sanayi Devrimi olarak bilinen dönüşüm sürecini gözden geçirmek gerekir.

Sanayi Devriminin Buluşları

Sanayi Devrimi sırasında gerçekleşen en önemli icatlardan bazıları şunlardır:

Buhar makinesi: İlk olarak 1768 yılında James Watt tarafından inşa edilen ve kömürle çalışan bir kazandan elde edilen ısıyı hareket gücüne dönüştürebilen motor, trenlerin, buharlı gemilerin ve çok daha güçlü ve hızlı üretim yapan diğer mekanizmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Trenler: Sanayi Devrimi’nin simgesel ve temel figürlerinden biri olan tren, insanların ve malların taşınması için gereken süreyi kısaltmış, uzak köyleri birleştirmiş ve mesafe hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmiştir.

Ampul: 19. yüzyılın başlarında geliştirilen elektrik, belki de Avrupa’daki haneler üzerinde en büyük etkiyi yaratan pratik uygulama olmuştur. O zamana kadar aydınlatma gaz veya yakıt yakılarak sağlanıyordu. Ampulün bulunmasıyla aydınlatma gelişti, çalışma ve yaşam süreleri dolaylı yoldan uzadı.

Eğirme makinesi: Bu araç, o zamana kadar elle gerçekleştirilen tekstil üretiminde devrim yarattı ve birkaç iplikçinin aynı anda çalışmasına olanak tanıyarak tekstil üretimini en üst düzeye çıkardı. Kısa bir süre sonra, sürecin göreceli otomasyonunda ilk adımlar atıldı.

Kaynakça:

Benzer içeriklere ulaşmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

istanbul escort izmir escort